Şehircilik Şûrası
Şehircilik Şûrası
ŞÛRANIN GEREKÇESİ VE AMACI
ŞEHİRCİLİK ŞURASININ GEREKÇESİ VE AMACI
 
Ülkemizde; kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında bir Şehircilik Şûrası düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış olup 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27’nci maddesi çerçevesinde Şehircilik Şûrası yapılması kararlaştırılmıştır.
Bilindiği üzere, planlama, çevre duyarlı yerleşme ve yapılaşma konularında faaliyet gösteren kurumlar ve yerel yönetimlerin yapacakları iş ve hizmetlerin yol haritası olarak, 2009 yılında düzenlenen Kentleşme Şurası sonuçları kapsamında; 151 kurum ve kuruluştan 500 uzmanın katılımıyla hazırlanan ve 2010 yılında kabul edilen  “Kentsel Gelişme Stratejisi Belgesi (KENTGES)” , Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılını hedef alan ülkemizin şehirleşme ve imar vizyonudur. 
KENTGES’in eylemlerinin izlenmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan “KENTGES İzleme ve Yönlendirme Kurulu” bugüne kadar pek çok çalışmaya yön vermiştir.
Düzenlenecek olan Şehircilik Şurası komisyon konuları özelinde geniş paydaş katılımı ile yapılacak güncel değerlendirmeler de KENTGES’e büyük katkı verecektir.
Diğer taraftan, 2016 yılında düzenlenen ve kabul edilen uluslararası çalışmaların sonuçlarının da ülkemizde bu alanlardaki çalışmalara ve uygulamaya aktarılması gerekmektedir. 
Bu çerçevede, Bakanlığımızca “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenecek olan Şehircilik Şûrasının temel amacı; Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemektir.
Belirlenen amaç doğrultusunda oluşturulan Şûra komisyonları ve çalışma konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Komisyon: Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım
2. Komisyon: Kentsel Dönüşüm
3. Komisyon: Şehirleşme, Göç ve Uyum 
4. Komisyon: Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Şûra çalışmalarına davet edilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri gibi tüm paydaşların; çalışma alanları, araştırmaları, projeleri ve deneyimleri ile görev ve sorumluluk alanları dikkate alınarak ilgili komisyonlarda dengeli bir biçimde yer almasına özen gösterilmiştir.
Tüm bu çalışmalar ışığında; sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı, yaşanabilir şehirlerin oluşturulması sağlanacaktır.
 
ŞURA SONUÇLARINA GÖRE YAPILACAK İŞLER
 
Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonuna geçiş için tüm paydaşların katılımı ile Türkiye’nin ortak aklı yeniden canlandırılacaktır.
Son dönemde gelişen ve dönüşen şehirlerde ortaya çıkan öncelikli konular olarak belirlenen “kimlikli şehirler”, “Türkiye’nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı”, “toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum”, “güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları” konularına yönelik tedbirler ve mevzuat önerileri ortaya konulacaktır.
Çalışmaları devam etmekte olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) revizyonu, Şura Sonuçları dikkate alınarak tamamlanacaktır.
Şehirleşme alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası belgeler katılımcı bir süreçle değerlendirilerek ülkemizde şehirleşme stratejilerine ve uygulamalarına aktarılacaktır.